HOME thai แนะนำ

คำปราศัย 인쇄

คำปราศรัย


 


ยินดีต้อนรับชาวเน็ตทุกท่านที่ได้เข้ามาใช้บริการโฮมเพจของศูนย์สวัสดิการนานาวัฒนธรรมสำนักงานใหญ่ของเรา


ขณะนี้สังคมของเราอยู่ในยุคของสังคมวัฒนธรรมหลากหลายด้วย,ภาษาและศาสนา,สีผิว


ในสภาวะของยุคปัจจุบันนี้เราจะต้องมองข้ามความแตกต่างเหล่านี้ด้วยการให้เกียรติให้อภัยยอมรับต่อกันและกัน


 


เมืองอันซันเป็นเมืองที่มีคนต่างชาติอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ที่


เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง


ประชาชนต่างชาติใช้ชีวิตอยู่ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอันซันและได้บรรลุถึงบทบาทที่สำคัญในสังคมท้องถิ่นของเรา


เทศบาลเมืองอันซันบริหารจัดการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนต่างชาติตั้งถิ่นฐานได้อย่างมั่นคง,สร้างความ


ฝันให้กลายเป็นความจริงจากการเรียนภาษาเกาหลี,จัดสวัสดิการด้านการแปลภาษา,การแพทย์พยาบาลกับด้าน


กฎหมาย,การให้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน,การทำกิจกรรมกีฬานานาชาติและการบริการอื่นๆอีกมากมาย


 


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์สวัสดิการนานาวัฒนธรรมนี้จะเป็นศูนย์กลางการสื่อสารเพื่อความเข้าใจอันดีของ


ประชาชนทั่วไปกับประชาชนชาวต่างชาติและทัศนะกับการปฏิบัติของเทศบาลเมืองอันซันมุ่งไปสู่ความสำเร็จของประเทศเกาหลีในการเป็นสังคมหลากหลายวัฒนธรรมนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน


 


ผู้อำนวยการใหญ่ ศูนย์สวัสดิการนานาวัฒนธรรม สำนักงานใหญ่ ลีจังอู